Oktober wie wiet en somber                       Der foel mar leafst 160,8 mm reinwetter ynstee 79,6 trochsneed.